Arhiva
LunaAnul


Ştiri
13.12.2017Dialog cu societatea civilă pe marginea modificărilor unor acte legislative inițiate de CNPDCP
La data de 11 decembrie 2017, în incinta Asociației Promo-Lex,  Dl.Sergiu Bozianu, șef adjunct al Direcției  Generale Supraveghere și Conformitate a Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDC) însoțit de Dna. Olesea CHILARU, șefa Direcției Juridice CNPDC și Dna. Maria DASTIC, șefa Serviciului de Informare, Comunicare cu Mass media și e-Transformare, a purtat un dialog cu  reprezentanții societății civile, din cadrul Asociației Promo-Lex, Comunitatea -Watch-Dog.md, și Centrului Pentru Reforme Moldova.
                                                                                                                               

 

 


 
 
05.12.2017Comunicat de presă
Uniunea Europeană lansează un nou proiect de Twinning privind consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, Centrul Independent de Protecție a Vieții Private din Schleswig-Holstein, Germania, Ministerul Justiției al Republicii Letonia, susținut de Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională lansează Proiectul Twinning "Consolidarea Capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova".


                                                                                                                               

 

 


 
 
05.12.2017Funcționari publici instruiți în domeniul protecției datelor cu caracter personal
La 30 noiembrie 2017 a fost finalizat ciclul cursurilor de dezvoltare profesională cu genericul ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice” și destinat funcționarilor publici de conducere/execuție responsabili de domeniul respectiv din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.
 
                                                                                                                                                       
05.12.2017Practica Bulgariei privind depersonalizarea și publicarea hotărîrilor judecătorești
Prezentăm mai jos poziția oficială a Autorității de protecție a datelor cu caracter personal din Bulgaria (răspunsul în engleză se anexează) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.


Stimate D-le Eduard Răducan,

Vă mulțumim pentru solicitarea Dumneavoastră. În numele Comisiei bulgare pentru protecția datelor cu caracter personal, am plăcerea să vă răspund la întrebările dvs. după cum urmează:
1. În ţara Dvs. hotărârile judecătoreşti se publică în spaţiul on-line de către instanţa de primul, al doilea şi al treilea nivel ?
Actul al sistemului judecătoresc definește următoarele reguli de publicare a hotărîrilor judiciare, după cum urmează:
Art. 64 (1) (Amend. –SG 33/09, cu modificările din SG, 63/17, în vigoare din 05.11.2017). Hotărîrile judecătorești, cu excepția cauzelor penale, în care persoana a fost condamnată la executarea unei sancțiuni corespunzătoare, se publică imediat după ce au fost transmise pe site-ul web al instanței corespunzătoare, în conformitate cu cerințele pentru protecția datelor cu caracter personal și protecția informațiilor confidențiale.
Alin. (2) (Actul nou – SG 63/17 în vigoare din 05.11.17), sentințele, care au intrat în vigoare vor fi publicate pe pagina web a instanței corespunzătoare, după primirea unei înștiințări de la procuror despre faptul, că au fost luate măsuri pentru punerea în aplicare a acestora.
Alin. (3) (Actul nou – SG 81/11, în trecut alin.(2) al art.63/17, în vigoare din 05.11.17), publicarea hotărîrilor judecătorești în condițiile alin.(1), trebuie efectuată în așa mod, ca să nu fie posibilă identificarea persoanei fizice prin aceste acte.
Alin. (4) ( În trecut alin.(2) SG 81/11, în trecut alin.(3) – SG 63/17 în vigoare din 05.11.17), hotărîrile judecătorești, pe cauzele ce vizează starea civilă sau starea sănătății a persoanei, vor fi publicate fără motivare.
2. Hotărârile se publică integral inclusiv cu numele, prenumele, adresa de domiciliu etc. ale părţilor sau acestea se anonimizează ?
După cum a fost menționat mai sus, publicarea hotărîrilor va fi efectuată în așa mod, ca să nu fie posibilă identificarea persoanei fizice la care se face referire în aceste acte.
3. În spaţiul on-line există posibilitatea de a căuta în baza de date după numele şi prenumele persoanei ?
Nu, în spaţiul on-line așa posibilitate nu există.
4. Există hotărâri publicate în care s-ar include expres numele, prenumele persoanei abuzate sexual inclusiv minorii, date ce ar constituie secret de stat, date despre starea de sănătate/date medicale, date privind secretul medical, date privind viziunile religioase sau politice etc. ?
Reieșind din prevederile legale, hotărîrile judecătorești pe cauzele ce vizează starea civilă sau starea sănătății a persoanei, vor fi publicate fără motivare. La fel, urmează a fi menționat faptul, că procedura de examinare a cauzelor în ședință închisă, este prevăzută de art.263-265 a Codului de Procedură Penală și unul din scopurile urmărite este de a preveni dezvăluirea datelor ce țin de viața intima a cetățenilor. Faptul, că instanța judecătorească aplică restricții pe principiul publicității în situația cauzelor penale, constituie un temei suficient pentru ca aceste cauze să nu fie mediatizate prin intermediul surselor mass-media, în special în cazurile cînd aceștia pot identifica persoane specifice.
5. Care este termenul limită de stocare al acestor hotărâri judecătoreşti şi dacă acestea se radiază după o anumită perioadă de timp?
Termenul de stocare în cazul publicării online, urmează a fi dedus în baza regulamentelor instanțelor judecătorești corespunzătoare.
6. Dacă s-ar adresa persoana către o instanţă de judecată pentru ai anonimiza datele, instanţa de judecată ar fi obligată să şteargă datele cu caracter personal ?
Da, în afara de cazurile cînd o lege specială nu prevede altfel (publicarea).
7. Hotărârile judecătoreşti casate sau anulate de către instanţa ierarhică sînt afişate on-line ? În ce cazuri sunt eliminate?
Instanța corespunzătoare urmează să acționeze de la caz la caz, în dependență de interesul public.
8. Jurnaliştii, cercetătorii de ştiinţă, avocaţii din ţara Dvs. au acces on-line la toate hotărârile judecătoreşti integrale fără a fi anonimizate?
Nu.
Legislația Bulgariei prevede destul de clar – publicarea hotărîrilor va fi efectuată în așa mod, ca să nu fie posibilă identificarea persoanei fizice la care se face referire în aceste acte. Accesul jurnaliștilor, cercetătorilor de știință, avocaților la hotărîrile judecătorești, fără a fi depersonalizate/anonimizate, este posibil în corespundere cu normele speciale ce vizează activitatea acestora, dar nu și în mediul online. Urmează a fi menționat, că Legislația Bulgariei în domeniul protecției datelor cu caracter personal prevede, că prelucrarea urmează a fi permisă/autorizată și în cazurile cînd aceasta este efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, cu condiția, că prelucrarea nu va încălca dreptul la viața privată a persoanei vizate.

9.  În contextul Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016, publicarea în spaţiul on-line a hotărârilor judecătoreşti fără a fi anonimizate ar fi o încălcare ? 
Da. Disponibilitatea datelor cu caracter personal, în special în cazul numelor persoanelor fizice, în mod deosebit în cazul cînd aceste date (numele) devin cunoscute după publicarea, creează premise pentru crearea unor profiluri nedorite a persoanelor vizate ca rezultat al prelucrării automatizate, în special în cadrul motoarelor de căutare. Nu se exclude faptul, că astfel de profiluri pot fi folosite pentru alte scopuri, despre care persoanele nu au nici o informație și în privința cărora ei nu puteau să-și exprime consimțămîntul. În aceste cazuri, prelucrarea se va considera ca fiind una lipsită de un temei legal, în contradicție cu principiile de bază a prelucrării datelor cu caracter personal.
10. Cadrul juridic național permite / obligă publicarea deciziilor judecătorești în formă integrală sau depersonalizată?
Legislația obligă instanțele să publice hotărîrile în conformitate cu legile speciale, care prevăd anumite excepții.
11. Cunoașteți / aveți vreo experiență în cazuri similare care implică publicarea hotărârilor judecătorești?
12.Autoritatea dvs. a emis sancțiuni în ceea ce privește instanțele? Dacă da, cum a reacționat instanța sau a executat sancțiunea?
În 2015, în adresa Comisiei pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a parvenit o plîngere, care viza practica Curții Supreme Administrative, și anume atunci cînd se făceau solicitări/căutări online pe diferite cauze, se dezvăluiau datele cu caracter personal datorită faptului, că hotărîrile judecătorești nu erau anonimizate în modul corespunzător. Comisia a examinat cazul, a fost efectuat un control și emisă o prescripție obligatorie. Pe perioada executării prescripției, Curtea a implementat un sistem informațional specific, care depersonalizează datele automat. În consecință, Curtea a adaptat/ajustat documentele publicate pe pagina oficială, care conțin date cu caracter personal a persoanelor ce se încadrează în prevederile Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a anonimizat datele personale conținute în acestea.
13. Exista o bază de date privată care ar fi expusă public şi ar conţine informaţii cu privire la judecători în care să fie încărcate cv-urile acestora, sancţiunile administrative suportate precum şi sistematizată orice informaţie apărută în mass-media despre aceştia. (de tipul www.magistrat.md) ?
04.12.2017Informație pentru presă - evenimentul de lansare a proiectului Twinning UE
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal invită reprezentanții mass media la conferința de lansare a Proiectului Twinning UE "Consolidarea Capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal" care va avea loc pe data de 5 decembrie la orele 11.00 în incinta Muzeului Național de Artă (adresa: strada 31 August 1989, nr. 115).

La Acest eveniment vor participa Ambasadorul UE, Directorul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, reprezentanți ai ambasadei Germaniei, reprezentanți ai Parlamentului și ministerelor din Moldova.

Date de contact: email: berliba@irz-projects.de, tel: 022-820-806                                                                                                                               

 

 


 
 
04.12.2017Dialog informativ la Curtea de Apel Chișinău
La 01 decembrie 2017, la invitația Curții de Apel Chișinău, șeful adjunct al Direcției Generale Supraveghere și Conformitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dl. Sergiu Bozianu, a purtat un dialog informativ cu judecătorii acestei instanțe de judecată (circa 30 persoane).
Discuțiile sau axat pe reliefarea mai multor aspecte legate de dreptul la viața privată din perspectiva practicii CtEDO și Curții Europene de Justiție.
Au fost expuse pilde concrete care au fost reclamate înaltelor Curți și soluțiile/raționamentele propuse, precum și au fost abordate principalele cerințe ce se referă la conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către operatorii de date.
În cadrul discuțiilor au fost atinse aspecte precum: necesitatea asigurării dreptului la viața privată, riscurile automatizării proceselor informaționale, dreptul de a fi uitat, principiul de minimizare a datelor, precum și ultimele tendințe din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

                                                                                                                               

 

 


 
 
01.12.2017Practica Lituaniei privind depersonalizarea și publicarea hotărîrilor judecătorești
Prezentăm mai jos poziția oficială a Autorității de protecție a datelor cu caracter personal din Lituania (răspunsul în engleză se anexează) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.

Traducere neoficială2.    Hotărârile se publică integral inclusiv cu numele, prenumele, adresa de domiciliu etc. ale părţilor sau acestea se anonimizează ?
Toate hotărârile judecătorești se publică în mod depersonalizat.

3.    În spaţiul on-line există posibilitatea de a căuta în baza de date după numele şi prenumele persoanei ?
Nu.

4.    Există hotărâri publicate în care s-ar include expres numele, prenumele persoanei abuzate sexual inclusiv minorii, date ce ar constituie secret de stat, date despre starea de sănătate/date medicale, date privind secretul medical, date privind viziunile religioase sau politice etc. ?
Da.

5.    Care este termenul limită de stocare al acestor hotărâri judecătoreşti şi dacă acestea se radiază după o anumită perioadă de timp?
Deoarece toate hotărârile judecătorești se publică doar în mod depersonalizat, nu există o limită de timp pentru stocarea deciziilor judecătorești menționate la punctul 4 și astfel de decizii vor fi radiate imediat, inclusiv din rezultatele de căutare.

6.    Dacă s-ar adresa persoana către o instanţă de judecată pentru ai anonimiza datele, instanţa de judecată ar fi obligată să şteargă datele cu caracter personal ?
Consultați răspunsurile de mai sus.

7.    Hotărârile judecătoreşti casate sau anulate de către instanţa ierarhică sînt afişate on-line ? În ce cazuri sunt eliminate?
Vedeți raspunsul la întrebarea 2.

8.    Jurnaliştii, cercetătorii de ştiinţă, avocaţii din ţara Dvs. au acces on-line la toate hotărârile judecătoreşti integrale fără a fi anonimizate?
Nu.
9.    În contextul Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016, publicarea în spaţiul on-line a hotărârilor judecătoreşti fără a fi anonimizate ar fi o încălcare ?
Da.

10.    Cadrul juridic național permite / obligă publicarea deciziilor judecătorești în formă integrală sau depersonalizată?
Da, conform Rezoluției nr. 13P-146- (7.1.2) a Consiliului judecătorilor privind aprobarea regulilor de publicare a hotărârilor judecătorești și a deciziilor în cazurile disciplinare judiciare (27.09.2015).

11.    Cunoașteți / aveți vreo experiență în cazuri similare care implică publicarea hotărârilor judecătorești?
Nu.

12.    Autoritatea dvs. a emis sancțiuni în ceea ce privește instanțele? Dacă da, cum a reacționat instanța sau a executat sancțiunea?
Nu.

13.    Exista o bază de date privată care ar fi expusă public şi ar conţine informaţii cu privire la judecători în care să fie încărcate cv-urile acestora, sancţiunile administrative suportate precum şi sistematizată orice informaţie apărută în mass-media despre aceştia. (de tipul www.magistrat.md) ?

Inspectoratul de Stat privind Protecția Datelor din Republica Lituania nu cunoaște o bază de date privată analogică.

Publicaţii


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196230