Cadrul normativ
Modificat şi completat prin Ordinul Directorului
Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal nr. 22 din „07” iulie 2011REGULAMENTUL
Consiliului Consultativ pe lîngă Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Persona
l


I. Dispoziţii generale

1.    Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr. 182-XVI  din  10.07.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, precum şi a prevederilor Agendei de Integrare Europeană – Priorităţi pentru anul 2009.
2.    Regulamentul nominalizat stabileşte statutul, modul de desemnare, precum şi activitatea membrilor Consiliului Consultativ pe lîngă Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal  (în continuare – Consiliul).
3.    Consiliul este un organ creat pe lîngă Centru pe principii de voluntariat şi pe baze obşteşti în scopul de acordare a consultanţei şi asistenţei.
4.    Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, Legea nr. 182-XVI din 10.07.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, prezentul Regulament.

II. Sarcinile şi atribuţiile Consiliului Consultativ

1. Atribuţiile principale ale Consiliului Consultativ sînt:
a)    oferirea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de legi şi reglementărilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
b)    acordarea consultaţiilor Centrului în domeniul politicilor ce ţin de controlul şi supravegherea implementării practice a prevederilor legislaţiei privind prelucrarea şi transferul datelor cu caracter personal, apărarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal şi reprezentarea acestora în instanţa de judecată;
c)    formularea propunerilor cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii Centrului;  
d)    depistarea contradicţiilor şi recomandarea soluţiilor optime pentru realizarea corespunderii bazei legislative şi normative naţionale cu standardele internaţionale;
e)    examinarea unor situaţii problematice particulare nereglamentate normativ sau legislativ, în vederea identificării barierelor existente şi găsirea soluţiilor optime întru soluţionarea acestora.

2. Rezultatele activităţii Consiliului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de    lucru sub formă de propuneri şi opinii, care au caracter de recomandare pentru Centru.

III. Componenţa Consiliului Consultativ

1. În componenţa Consiliului intră: preşedinţii Comisiei pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică şi Comisiei pentru drepturile omului ale Parlamentului, reprezentanţi ai Secretariatului Parlamentului, Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ai organelor administraţiei publice centrale şi locale, ai asociaţiilor obşteşti care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. În rîndul membrilor Consiliului, componenţa nominală a căruia este aprobată de Preşedintele Consiliului, pot fi incluşi, de asemenea, specialişti calificaţi din instituţiile de cercetări ştiinţifice, de învăţămînt superior specialitatea cărora se interferează cu domeniul protecţiei datelor personale, precum şi persoane marcante specializate în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (Pct. 1 modificat prin Ordinul nr. 22 din 07.07.2011)

2. Consiliul este condus de un Preşedinte.
 
3. Membrii Consiliului vor comunica Secretariatului numele, funcţia deţinută şi   informaţia de contact. Fiecare membru din cadrul autorităţilor publice deţine această calitate în virtutea funcţiilor şi atribuţiilor de bază ocupate, iar în cazul pierderii acestora sînt substituiţi de către succesorii la funcţia respectivă.
3.1. Experţi
Prin vot majoritar, pot fi invitate persoane în calitate de experţi cu scopul de a lua parte la activităţile Consiliului şi, totodată, de a oferi consultanţă pe durata şedinţei reieşind din tematica abordată la şedinţa în cauză.
3.2.  Instituţii şi organizaţii internaţionale
Consiliul, prin majoritatea voturilor, poate lua decizia de a invita reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale să participe la şedinţele cu tematică specifică.
3.3. Lista nominală a membrilor Consiliului se aprobă prin act administrativ al Preşedintelui Consiliului. Lista nominală se regăseşte în anexă şi constituie parte integrantă a Regulamentului nominalizat.
3.4. În cazul în care unul din membri nu-şi mai poate exercita atribuţiile (cu excepţia reprezentanţilor autorităţilor publice) persoana dată va înainta o cerere motivată de excludere din cadrul Consiliului, care urmează să fie acceptată de către Preşedintele Consiliului, fapt despre care vor fi înştiinţaţi toţi membrii Consiliului în termen rezonabil.
(Subpct. 3.5 exclus prin Ordinul 22 din 07.07.2011)

4.    Calitatea de membru încetează în cazul neparticipării fără motive justificative la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului, în cazul transferului, suspendării raporturilor de serviciu, eliberării, destituirii sau demisiei din funcţia publică deţinută.

5.    Membrii Consiliului sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiei cu caracter personal obţinute în cadrul activităţii respective, neconformarea la aceste cerinţe rezultînd în aplicarea sancţiunilor conform legislaţiei în vigoare.

6.    Preşedintele Consiliului
6.1. Preşedintele Consiliului este Directorul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu  Caracter Personal şi exercită următoarele funcţii:
-    convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
-    monitorizează şi evaluează implementarea după caz a propunerilor şi opiniilor aprobate care nu au caracter obligatoriu;
-    semnează procesele-verbale ale şedinţelor de lucru;
-    are dreptul de a participa la discuţiile Consiliului şi de a vota.
6.2. În absenţa temporară a Directorului Centrului, Directorul adjunct asigură interimatul funcţiei acestuia în calitatea de Preşedinte al Consiliului.

7.    Funcţiile de Secretariat ale Consiliului sînt exercitate de către reprezentantul Direcţiei juridice şi relaţii cu publicul a Centrului care asigură activitatea organizatorică a Consiliului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
-    sistematizează şi duce evidenţa documentelor şi informaţiilor necesare pentru activitatea Consiliului;
-    elaborează proiectele planurilor de activitate ale Consiliului în baza propunerilor membrilor acestuia;
-    perfectează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
-    acordă asistenţă informaţională membrilor Consiliului;
-    informează publicul larg asupra activităţilor Consiliului prin intermediul mass-media şi site-ului oficial al Centrului;
-    pregăteşte agenda şedinţelor de lucru ale Consiliului;
-    exercită alte atribuţii la decizia Preşedintelui Consiliului.

IV. Organizarea activităţii Consiliului Consultativ

1.    Şedinţele
1.1.    Şedinţele Consiliului sînt convocate de către Preşedintele Consiliului semestrial.
1.2.    În caz de necesitate, Preşedintele Consiliului poate convoca şedinţe extraordinare din iniţiativă proprie sau la solicitarea unuia sau mai mulţi membri, iar Secretariatul va fixa data şedinţei consultîndu-se cu Preşedintele Consiliului. Şedinţa nominalizată va avea loc cel tîrziu cu 1 lună după primirea solicitării.
1.3.    Şedinţele sînt deliberative dacă la ele este prezentă majoritatea simplă a membrilor.
1.4.    Şedinţele pot fi atît deschise, cît şi închise la decizia prin vot majoritar a Consiliului.
1.5.    Şedinţele Consiliului se desfăşoară în incinta Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (mun.Chişinău, str.S.Lazo,48).
1.6.    Solicitarea de a amîna şedinţa, care a fost deja stabilită, se expediază Secretariatului cu cel puţin 1 săptămînă înaintea datei fixate, iar Secretariatul va înştiinţa membrii Consiliului.


2.    Convocarea
2.1.    Şedinţele Consiliului vor fi convocate atît prin intermediul unei scrisori, cît şi prin poşta electronică de către Secretariat.
2.2.    Mesajul de convocare va fi expediat cel tîrziu cu 2 săptămîni înainte de data fixată pentru deschiderea şedinţei.

3.    Agenda
3.1.    Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza unor agende de lucru, elaborate de către Secretariat în baza propunerilor parvenite de la membri şi aprobate de către Preşedintele Consiliului.
3.2.    Agenda va fi aprobată la începutul fiecărei şedinţe în baza proiectului pregătit.
3.3.    Fiecare membru al Consiliului este în drept de a propune subiecte pentru agenda şedinţei, cu prezentarea acestora Secretariatului nu mai tîrziu de o săptămînă înainte de data planificată a şedinţei.
3.4.    Agenda şi materialele de lucru ale şedinţei se distribuie membrilor cu cel tîrziu 3 zile lucrătoare înainte de data planificată a şedinţei

4.    După fiecare şedinţă a Consiliului se întocmeşte un proces-verbal care se redactează nu mai tîrziu de 3 zile de la desfăşurarea şedinţei, semnat de Preşedinte şi reprezentantul Secretariatului, care se expediază prin poşta electronică, sau în alt mod, membrilor ce au participat la şedinţă.

5.    Informaţiile relevante activităţii Centrului precum şi sumarul deciziilor aprobate se plasează pe pagina Internet a Centrului în decurs de 5 zile lucrătoare din data organizării şedinţei, cu condiţia că nu prezintă informaţii cu caracter confidenţial.

6.    Solicitările adresate Consiliului
6.1.    Orice solicitare sau propunere către Consiliu se prezintă în formă scrisă.
6.2.    Solicitarea sau propunerea va fi comunicată membrilor Consiliului de către Secretariat.
6.3.    Solicitarea sau propunerea va fi inclusă în proiectul agendei primei şedinţe ce urmează a fi organizată după primirea cererii.

7.  Cheltuieli
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale Consiliului Consultativ sînt suportate de Centru.


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196350