Ştiri
Comunicat cu privire la ilegalitatea practicii utilizate de agenții economici de a solicita copia actului de identitate la restituirea bunului procurat

În ultima perioada Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) recepționează multiple apeluri telefonice din partea subiecților de date cu caracter personal, care sesizează asupra situațiilor în care agenții economici, la restituirea produsului procurat, împreună cu prezentarea bonului de casă sau a altui document care confirmă efectuarea cumpărăturii, solicită de la plătitor/consumator copia buletinului de identitate.

Adesea solicitarea copiei actului de identitate este motivată de agenții economici prin faptul că, această obligație este impusă de organele fiscale.

Examinînd subiectul abordat prin prisma prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, urmează a fi reținut următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 4 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii; colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sînt colectate şi/sau prelucrate ulterior.

Articolul 5 alin. (1) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, prevede că operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.
Totodată, consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară, în condițiile statuate la alin. (5) ale aceluiași articol, pentru:
a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;
    b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
    c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
    d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;
    e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
    f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

Subsecvent, urmează a menționa că, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea numărului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice, a amprentelor digitale sau a altor date cu caracter personal avînd o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată în următoarele condiții:
    a) subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul;
   
b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de legislație.

Astfel, examinînd legalitatea solicitării de către agenții economici a copiei de pe actul de identitate al consumatorului, la restituirea bunului procurat prin prisma prevederilor legislației fiscale, Legii contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007, Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, Standardelor naționale de contabilitate, aprobate de Ministerul Finanțelor, CNPDCP nu a identificat prevederi legale care să întemeieze solicitările agenților economici.

De altfel, potrivit prevederilor pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, la efectuarea decontărilor bănești în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligați să utilizeze mașini de casă și control cu memorie fiscală (MCC), eliberînd plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Pct. 9 din același regulament statuează, că plătitorul prezintă, la examinarea reclamaţiei depuse de el, precum şi la cererea organelor de control în cadrul controalelor efectuate de acestea, bonul de casă (echivalentul lui) înmînat la operaţiunea economică respectivă.

De regulă, conform celor comunicate de Serviciul Fiscal de Stat, la perfectarea Dispoziției de plată (restituirea sumei achitate de plătitor) se cere să se indice denumirea, numărul, data și locul eliberării documentului ce confirmă identitatea plătitorului

Astfel, prezentarea copiei de pe actul de identitate nu este o cerință obligatorie, nefiind reglementată de lege.
În aceste condiții, pornind de la dispozițiile prevăzute supra în scopul respectării normelor legale, precum și întru evitarea prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal, prin colectarea copiei actelor de identitate, CNPDCP aduce la cunoștința subiecților de date cu caracter personal vizați, că prelucrarea datelor cu caracter personal, prin metoda colectării copiilor buletinelor de identitate, la restituirea produsului procurat, reprezintă o prelucrare excesivă a datelor cu caracter personal din partea agenților economici.
                       

                                                                                                                                                                                           Direcția juridică

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196219