Adresarea petiţiilor
Ce trebuie să cunoşti, dacă intenţionezi să adresezi o petiţie în adresa Centrului Naţional pentru Protecţia datelor cu Caracter Personal (Centrul)?

Cadrul normativ:
1.    Legea cu privire la petiţionare, nr.190-XIII din 19 iulie 1994;
2.    Legea cu privire la accesul la informaţii, nr.982-XIV din 11 mai 2000;
3.    Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, nr. 133 din 08 iulie 2011;
4.    Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, nr.3465-XI din 01 septembrie 1989;
5.    Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, nr.264-XV din 15 iulie 2004;
6.    Legea contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.

Noţiune:
Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, prin care de la Centru se solicită informaţii sau se contestă acţiunile ori inacţiunile operatorilor de date cu caracter personal sau persoanelor împuternicite de către acestea, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri de către funcţionarii Centrului.

Proceduri:
„Subiectul datelor cu caracter personal care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerinţele Legii privind protecţia datelor cu caracter personal,  (potrivit art. 27 alin. (1)) poate înainta Centrului o plîngere în termen de 30 de zile din momentul depistării încălcării.

Acest drept este prevăzut şi de art. 12 lit. a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (document care dezvoltă şi concretizează principiile Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, nr. 108 din 28 ianuarie 1981), în conformitate cu care orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator confirmarea că datele care o privesc sînt sau nu sînt prelucrate, precum şi informaţii referitoare la scopul prelucrării de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt comunicate datele.

Prin urmare, subiectul datelor cu caracter personal îşi realizează, de sine stătător, dreptul de acces, adresîndu-se direct operatorilor de date cu caracter personal.

Doar după epuizarea acestei căi de acces, ori în cazul în care operatorul de date cu caracter personal sau persoana împuternicită de către acesta refuză, nemotivat, să se conformeze prevederilor legale, subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a ataca acţiunile sau inacţiunile operatorului de date cu caracter personal sau persoanei împuternicite de către acesta la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Centrul) sau în instanţa de judecată.

Şi numai într-o asemenea succesiune de acţiuni întreprinse de subiectul de date cu caracter personal, Centrul intervine în vederea efectuării controlului asupra conformităţii prelucrării datelor cu caracter personal cerinţelor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal (în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) lit. d), e), i), m) şi n), alin. (2) şi (3) din legea menţionată).

IMPORTANT:
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nu este deţinător al sistemelor informaţionale în care se prelucrează date cu caracter personal, decît cele formate din datele cu caracter personal ale angajaţilor autorităţii”.

- Petiţia se va depune în scris sau în formă electronică în limba moldovenească sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

- Petiţia în mod obligatoriu va fi semnată de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

(Notă: indicarea telefonului de contact este un avantaj, care eventual permite soluţionarea petiţiei în termene mai reduse).

- Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, în conformitate cu Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.

(Notă: să fie creat, prelucrat, păstrat şi transmis cu ajutorul mijloacelor tehnice şi de program; să conţină atribute ce permit confirmarea autenticităţii lui, adică una sau mai multe semnături digitale ce corespund condiţiilor şi cerinţelor stabilite de prezenta lege; să fie creat şi utilizat prin metode şi într-o formă ce ar permite identificarea alcătuitorului documentului electronic; să fie prezentat (redat) într-o formă perceptibilă; să fie accesibil pentru utilizare repetată).

- În urma examinării plîngerii, Centrul emite o decizie motivată care prevede fie lipsa încălcării prevederilor legislaţiei, fie suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, fie rectificarea, blocarea sau distrugerea datelor neveridice ori obţinute ilicit. Decizia este comunicată părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plîngerii.

(Notă: Directorul Centrului poate prelungi termenul de examinare a petiţiei cu cel mult o lună, fapt despre care petiţionarul obligatoriu va fi informat).

- În procesul soluţionării plîngerii, Centrul poate audia subiectul datelor cu caracter personal, operatorul şi, dacă este cazul, persoana împuternicită de către operator şi martorii, de asemenea poate dispune efectuarea unui control inopinat.

- Petiţiile (cererile) prin care se solicită o informaţie oficială se vor examina în condiţiile stabilite de Legea privind accesul la informaţie, în termen de 15 zile lucrătoare.

(Notă: Directorul Centrului poate prelungi termenul de examinare a cererii în acest caz cu cel mult 5 zile lucrătoare, fapt despre care petiţionarul obligatoriu va fi informat).

- Rezultatul examinării petiţiei se aduce la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, iar cu consimţămîntul lui – oral.

- Petiţionarii, care vor considera că drepturile lor au fost lezate şi nu vor fi de acord cu deciziile reprezentanţilor Centrului care au examinat petiţia, sînt în drept de a se adresa în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns - din ziua cînd trebuiau să-l primească.

- Refuzul neîntemeiat de a examina petiţia sau tărăgănarea examinării ei, adoptarea unor decizii ce contravin legislaţiei, divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului contra voinţei lui, condiţionează răspunderea administrativă.

- Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se vor reexamina, fapt despre care petiţionarul va fi informat în scris sau în formă electronică.


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196142