Publicaţii
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA – UN DOMENIU PRIORITAR ÎN SOCIETATEA MODERNĂ

    Factorii care au determinat înfiinţarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în Republica Moldova.
    Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal apare ca urmare a adoptării legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal care prezintă piatra de temelie a activităţii instituţiei noastre: Legea nr. 17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 2008 prin care a fost aprobat Regulamentul Centrului, structura, personalul-limită şi modul de finanţare a acestuia.
    Astfel, conform art. 3 din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, legislaţia în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal constă inclusiv din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 1981 (Republica Moldova a ratificat Convenţia dată prin Hotărîrea Parlamentului nr.483-XIV din 02.07.1999) şi Protocolul adiţional la Convenţie din 2001 (statul nostru, la momentul de faţă, îndeplineşte procedurile interne pentru semnarea Protocolului menţionat).
    Aceste instrumente internaţionale prevăd că fiecare stat va conferi uneia sau mai multor autorităţi responsabilitatea pentru asigurarea conformităţii cu măsurile prevăzute de legislaţia sa internă, care pun în vigoare principiile stabilite în Convenţie ce vizează normele de bază pentru protecţia datelor şi fluxurile transfrontaliere de date.
   
    Scopul principal urmărit de Centru şi mecanismul de atingere a obiectivelor sale.
    Scopul nostru de bază este de a aduce aportul la instituirea unei societăţi unde se respectă integral dreptul omului la viaţă privată, iar dezideratul dat se înfăptuieşte prin intermediul atribuţiilor conferite Centrului în calitatea sa de autoritate naţională de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, conform practicii internaţionale. Unele dintre acestea le putem enunţa în continuare:

  • urmărirea respectării legislaţiei cu privire la protecţia informaţiei şi controlul aplicării acesteia, în special dreptul la informaţie, acces, rectificare, contestare sau excludere a datelor;
  • oferirea instrucţiunilor necesare pentru aducerea prelucrării datelor cu caracter personal în corespundere cu principiile legislaţiei relevante, fără a atinge sfera de competenţă a altor organe;
  • examinarea adresărilor subiecţilor datelor cu caracter personal cu privire la corespunderea conţinutului datelor cu caracter personal, a metodelor de prelucrare şi a scopurilor prelucrării lor şi luarea deciziilor respective;
  • prezentarea informaţiilor subiecţilor datelor cu caracter personal referitor la drepturile lor privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal;
  • solicitarea de la deţinătorii de date cu caracter personal a precizării, blocării sau distrugerii datelor cu caracter personal neveridice sau obţinute ilicit;
  • întreprinderea măsurilor necesare, în modul prevăzut de lege, privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate cu încălcarea cerinţelor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
  • adresarea cererilor în justiţie pentru apărarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal şi reprezentarea intereselor acestora în instanţa de judecată;
  • ţinerea registrului deţinătorilor de date cu caracter personal ş.a.

   
    O informaţie mai amplă despre activitatea Centrului poate fi consultată în detalii pe pagina noastră oficială din reţeaua INTERNET (www.datepersonale.md) unde sînt afişate inclusiv şi datele de contact ale Centrului, specialiştii căruia sînt gata să stea la dispoziţia oricărui cetăţean cointeresat de acest domeniu.
   
    Colaborarea cu instituţiile străine similare.
    În scurta perioadă de existenţă a Centrului, au fost efectuate deja două vizite de studiu la Budapesta, Republica Ungară, în scopul familiarizării cu activitatea oficiului Comisarului Parlamentar pentru Protecţia Datelor şi Libertatea Informaţiei. Posibilitatea dată a fost oferită prin intermediul unui program finanţat de Centrul Internaţional pentru Tranziţie Democratică (ICDT) şi cu asistenţa amabilă a Ambasadei Republicii Ungare în Republica Moldova.
    De asemenea, au fost stabilite contacte cu autorităţi similare din Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Slovenia în urma unui demers diseminat de Centru prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene către toate statele cu care Republica Moldova întreţine relaţii diplomatice şi aceasta este doar începutul, deoarece scrisorile care conţin şi informaţii despre practicile acestor state în domeniu vor continua să sosească.
    În aceeaşi ordine de idei, printr-un apel lansat Guvernului Republicii Moldova sîntem în aşteptarea sensibilizării donatorilor care ar fi cointeresaţi să colaboreze cu noi în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale Centrului pentru a fortifica posibilităţile profesionale ale angajaţilor, dar şi dotarea tehnică a instituţiei. Avem nevoie de această susţinere deoarece sîntem la început de cale, iar domeniul este neexplorat pe meleagul moldovenesc, deşi este foarte important şi actual, ţinînd cont de avansarea exponenţială a societăţii informaţionale în care sistemele de prelucrare automatizată în sferele public şi privat, devenind tot mai sofisticate, expun persoana unei intervenţii şi mai însemnate în sfera privată din partea diferitor instituţii cum ar fi servicii de asistenţă socială şi de asigurări, poliţie, bănci, sectoare medicale etc.
   
    Deosebirea dintre Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi Centrul pentru Drepturile Omului.
    La această problemă este util să reamintim că Republica Moldova are dedicat în Constituţie un capitol întreg drepturilor şi libertăţilor fundamentale dar, în particular, art. 28 garantează dreptul la viaţa intimă, familială şi privată. Acest fapt denotă importanţa majoră acordată pentru respectarea acestor valori supreme, ceea ce a dus la crearea Centrului avînd ca obiectiv: apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, însă, în special, a dreptului la viaţa privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.
    Este necesar a fi menţionat, că dreptul la inviolabilitatea vieţii private este consfinţit şi în documentele internaţionale şi europene în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte cum ar fi: Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; Declaraţia universală a drepturilor omului; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
   
    Nivelul prestaţiei Centrului pînă la momentul de faţă şi rezultatele înregistrate ale activităţii acestuia.
    Deşi s-a scurs o perioadă neînsemnată de timp din momentul în care Centrul a început real şi efectiv îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi anume din luna aprilie curent cînd a fost suplinit personalul prin concurs în mărime de 50 la sută, activitatea de bază a fost şi continuă să fie influenţată în mare măsură de preocupările creării condiţiilor esenţiale pentru activitatea personalului, dar şi a securităţii patrimoniului instituţiei, date fiind constrîngerile bugetare cu care se confruntă autoritatea noastră. Cu toate aceste greutăţi, angajaţii depun maximum eforturi, sîrguinţă şi iniţiativă pentru a zidi cărămidă cu cărămidă acea fortăreaţă denumită Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal care vine să apere inviolabilitatea vieţii private a cetăţenilor Republicii Moldova.
    Această prestaţie se realizează atît prin elaborarea proiectelor cerinţelor minime de securitate pentru protecţia datelor cu caracter personal, amendamentelor la baza legislativo-normativă naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu practica internaţională şi în particular a Uniunii Europene, instrucţiunilor privind administrarea şi ţinerea registrului deţinătorilor de date cu caracter personal, dar şi soluţionării unor cazuri concrete care în scurt timp vor fi date publicităţii după rezolvarea definitivă a acestora.
    Toţi aceşti factori, prin urmare, ne inspiră un grad sporit de optimism că vom putea face faţă noilor provocări cărora este expusă prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor şi vom interveni ori de cîte ori va fi necesar cu o soluţie pentru rezolvarea noilor probleme şi întrebări practice în domeniu.

       Vitalie PANIŞ
       Directorul Centrului Naţional pentru 
       Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3272813