Regulament
Regulamentul
Centrului Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal,
aprobat prin Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 2008

I. Dispoziţii generale
    1. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, denumit în continuare Centru, este o autoritate publică autonomă, independentă şi imparţială faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, care îşi exercită atribuţiile ce îi sînt date în competenţă prin Legea şi imparţială cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    2. Centrul are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.
    3. În activitatea sa, Centrul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, de Protocolul adiţional la Convenţie, de alte acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, de prezentul regulament, precum şi de alte acte normative.
    4. Sediul permanent al Centrului se află în municipiul Chişinău.

II. Organizarea şi funcţionarea Centrului
    1. Centrul este condus de director, numit în funcţie în condiţiile Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    2. Directorul Centrului îşi exercită atribuţiile prin emiterea de ordine, decizii şi dispoziţii.
    3. Directorul Centrului exercită următoarele funcţii:
    a) organizează şi coordonează activitatea Centrului;
    b) urmăreşte modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    c) asigură informarea operatorilor, a persoanelor împuternicite de către aceştia şi a persoanelor vizate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile şi obligaţiile ce le revin;
    d) semnează decizii privind autorizarea sau refuzul autorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    e) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    e1) sesizează organele de drept în cazul existenţei  unor indicii privind săvîrşirea infracţiunilor legate de încălcarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal;
    e2) emite instrucţiunile necesare pentru a aduce prelucrările de date cu caracter personal în corespundere cu prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    e3) emite ordine în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi formulare tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
    f) semnează documentele financiare, bancare, dările de seamă ale Centrului şi poartă răspundere personală pentru activitatea economico-financiară a acestuia;
    g) aprobă regulamentele de ordine interioară ale Centrului;
    h) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Centrului;
    i) aprobă fişele de post ale personalului Centrului;
    j) aprobă statul de personal al Centrului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, salariile funcţiei, soluţionează chestiunile ce ţin de stabilirea sporurilor la salariu şi de acordarea primelor;
    k) acordă concedii personalului Centrului;
    l) aplică sancţiuni disciplinare personalului Centrului;
    m) soluţionează chestiuni ce ţin de perfecţionarea profesională a personalului Centrului, de stagierea şi trimiterea în delegaţii a acestora;
    n) asigură cooperarea cu autorităţile publice centrale şi locale, cu mijloacele de informare în masă, cu asociaţiile obşteşti, precum şi cu instituţiile similare din străinătate.
   4. Anual, pînă la data de 15 martie, Centrul prezintă Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent, care se publică gratuit în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Centrului.
    5. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Centrului este asistat de un director adjunct, numit în funcţie în condiţiile Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    6. Directorul adjunct al Centrului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) în absenţa temporară a directorului, asigură interimatul funcţiei acestuia;
    b) coordonează activitatea subdiviziunilor Centrului potrivit dispoziţiei directorului;
    c) avizează actele elaborate de subdiviziunile a căror activitate o coordonează;
    d) coordonează activitatea de elaborare a raportului anual de activitate al Centrului, a proiectului bugetului anual al Centrului, a instrucţiunilor cu caracter normativ, precum şi alte lucrări potrivit dispoziţiei directorului Centrului;
    d1) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul Centrului.
    7. Personalul Centrului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    8. Personalul Centrului dispune de legitimaţii de serviciu, al căror model este aprobat de director.
    9. Personalul Centrului în exerciţiul funcţiunii are următoarele îndatoriri:
    a) să exercite atribuţiile de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) să-şi onoreze obligaţiile funcţiei cu profesionalism şi promptitudine;
    c) să respecte cu stricteţe normele deontologice şi de ordine interioară ale Centrului;
    d) să-şi perfecţioneze permanent pregătirea profesională.
    10. În exerciţiul atribuţiilor de serviciu, personalul Centrului nu are dreptul:
    a) să practice orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii ştiinţifice, pedagogice şi de creaţie;
    b) să primească sau să acorde recompense băneşti sau alte avantaje necuvenite, ce contravin intereselor legitime ale societăţii şi ale statului;
    c) să-şi exercite împuternicirile de serviciu în scop de publicitate.
    d) să divulge informaţiile cu accesibilitate limitată la care are acces, nici după încetarea activităţii.

III. Atribuţiile subdiviziunilor Centrului
    1. Centrul este constituit din  subdiviziuni conduse de şefi, numiţi în funcţie de către directorul Centrului.
    2. În dependenţă de domeniile de competenţă, subdiviziunile Centrului îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) Direcţia evidenţă şi control:
    - ţine evidenţa prelucrărilor de date cu caracter personal, a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de către aceştia, administrează registrele instituite de Centru şi elaborează normele tehnice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    - examinează notificările depuse de operatori personal sau prin intermediul persoanelor împuternicite de aceştia;
    - efectuează verificări prealabile şi monitorizează procesul aducerii la îndeplinire de operatori sau de persoanele împuternicite de către aceştia a măsurilor legale dispuse de Centru;
    - constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul Centrului;
    b) Direcţia relaţii externe şi integrare europeană:
    - organizează activitatea de relaţii externe a Centrului şi de implementare a planului de măsuri cu privire la realizarea aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    - efectuează studii şi analize cu privire la legislaţia şi practica internaţională referitoare la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal;
    - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul Centrului;
    c) Direcţia juridică şi relaţii cu publicul:
    - reprezintă în instanţele judecătoreşti interesele Centrului;
    - elaborează proiecte şi avize asupra proiectelor de acte normative cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi proiectele de ordine, decizii şi de dispoziţii ale directorului Centrului;
    - gestionează activitatea de relaţii cu publicul şi de soluţionare a plîngerilor adresate Centrului;
    - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul Centrului;
    d) Direcţia economico-financiară şi planificare:
    - gestionează patrimoniul, coordonează activitatea contabilă şi de elaborare a proiectului bugetului anual al Centrului;
    - ţine evidenţa şi gestionează raporturile de muncă ale personalului Centrului;
    - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul Centrului.

IV. Consiliul consultativ
    1. În scopul acordării de consultanţă şi de asistenţă Centrului, pe lîngă acesta  se creează, pe principii de voluntariat, Consiliul consultativ.
    2. Preşedinte al Consiliului consultativ este directorul Centrului.
    3. În componenţa Consiliului consultativ, în mod obligatoriu, vor fi incluşi: preşedinţii Comisiei pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică şi Comisiei pentru drepturile omului ale Parlamentului, reprezentanţi ai Secretariatului Parlamentului, Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ai organelor administraţiei publice centrale şi locale, ai asociaţiilor obşteşti care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
    4. Componenţa nominală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ se aprobă de către directorul Centrului.
    5. Membrii Consiliului consultativ sînt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile confidenţiale şi datele cu caracter personal obţinute în cadrul activităţii respective.”

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196143