img mobile menu img close mobile menu

Despre CNPDCP

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) a fost fondat în rezultatul adoptării Legii nr. 17 – XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. La 14 aprilie 2012, legea a fost aprogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin Legea nr. 182 – XVI din 10.07.2008 a fost aprobat Regulamentul structurii, efectivului-limită și a modului de finanțare al CNPDCP.

În baza acestor acestor acte legislative, CNPDCP a obţinut statutul de autoritate publică autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, obiectivul căruia este – apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

Obiectivele de bază ale CNPDCP rezidă în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, organizarea acțiunilor de prevenire a încălcării legislației din domeniu, inclusiv a drepturilor subiecților de date cu caracter personal, ghidarea operatorilor de date în contextul aplicării corecte a legislației din domeniu și informarea, sensibilizarea și educarea societății asupra importanței protecției datelor cu caracter personal, etc.

Personalul CNPDCP este format din funcţionari publici şi din salariaţi contractuali încadraţi prin concurs în condiţiile legii, iar în exercitarea atribuţiilor, funcţionarii au dreptul de acces în încăperile şi pe teritoriul în care sînt amplasate sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, la datele cu caracter personal prelucrate de operatori şi/sau persoanele împuternicite de către aceştia, la echipamentul de prelucrare, programe şi aplicaţii, precum şi la orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal, în condiţiile legii.

În scopul acordării de consultanţă şi de asistenţă CNPDCP, pe lîngă acesta se creează, pe principii de voluntariat, Consiliul Consultativ, preşedintele căruia este Directorul CNPDCP.

CNPDCP este condus de un Director, care este numit în funcţie de Parlamentul Republicii Moldova cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea, după caz, a Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a cel puţin 15 deputaţi, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită poate ocupa funcţia de director nu mai mult de două mandate consecutiv.

În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul este asistat de un adjunct, care este numit în funcţie de Parlament, la propunerea Directorului CNPDCP, pentru un mandat de 5 ani. În absenţa Directorului Centrului, Directorul adjunct îndeplineşte temporar atribuţiile acestuia.

Drepturile și atribuțiile CNPDCP pot fi vizualizate la art 20 din Legea 133, accesând aici

Citește mai mult
Ascunde text