img mobile menu img close mobile menu

Consiliul Consultativ

CONSILIUL CONSULTATIV
PE LÎNGĂ CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu capitolul IV din Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 182-XVI din 10.07.2008, precum şi art.11 alin. (3) din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr. 17-XVI din 15.02.2007, în scopul acordării de consultanţă şi asistenţă Centrului, pe lîngă acesta se creează, pe principii de voluntariat, Consiliul Consultativ.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ, aprobat de către directorul Centrului la 01 iunie 2009, stabileşte următoarele sarcini şi atribuţii ale acestui organ:
• oferirea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de legi şi reglementărilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
• acordarea consultaţiilor Centrului în domeniul politicilor ce ţin de controlul şi supravegherea implementării practice a prevederilor legislaţiei privind prelucrarea şi transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal, apărarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal şi reprezentarea acestora în instanţa de judecată;
• formularea propunerilor cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii Centrului;
• depistarea contradicţiilor şi recomandarea soluţiilor optime pentru realizarea corespunderii bazei legislative şi normative naţionale cu standardele internaţionale;
• examinarea unor situaţii problematice particulare nereglementate normativ sau legislativ, în vederea identificării barierelor existente şi găsirea soluţiilor optime întru soluţionarea acestora.

Rezultatele activităţii Consiliului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de lucru sub formă de propuneri şi opinii, care au caracter de recomandare pentru Centru.

Preşedinte al Consiliului Consultativ este directorul Centrului.

În componenţa Consiliului Consultativ, în mod obligatoriu, vor fi incluşi: preşedinţii Comisiei pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică şi Comisiei pentru drepturile omului ale Parlamentului, reprezentanţi ai Aparatului Parlamentului, Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Aparatului Guvernului, ai organelor administraţiei publice centrale şi locale, ai asociaţiilor obşteşti care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

În rîndul membrilor Consiliului pot fi incluşi, de asemenea, specialişti calificaţi din instituţiile de cercetări ştiinţifice, de învăţămînt superior, specialitatea cărora se interferează cu domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Prin vot majoritar, la şedinţe pot fi invitate persoane în calitate de experţi cu scopul de a lua parte la activităţile Consiliului şi, totodată, de a oferi consultanţă pe durata şedinţei reieşind din tematica abordată la şedinţa în cauză. În mod similar pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale la şedinţele cu tematică specifică.

Membrii Consiliului Consultativ sînt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile confidenţiale şi datele cu caracter personal obţinute în cadrul activităţii respective.

Consiliul Consultativ îşi desfăşoară activitatea convocîndu-se în şedinţe semestriale. În caz de necesitate, Preşedintele Consiliului poate convoca şedinţe extraordinare din iniţiativă proprie sau la solicitarea unuia sau mai mulţi membri, iar Secretariatul va fixa data şedinţei consultîndu-se cu Preşedintele Consiliului.

Şedinţele pot fi atît deschise, cît şi închise la decizia prin vot majoritar a Consiliului şi se desfăşoară în incinta Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (mun.Chişinău, str.Serghei Lazo, 48).