img mobile menu img close mobile menu

Proiectul UE Twinning 2017-2019

TWINNING PROIECTUL TWINNING MD 13ENPI JH0317 (MD29)

„Consolidarea Capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”

Context

Obiectivul general al acestui Proiect este asigurarea unui înalt nivel de protecție a datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată în Republica Moldova, în conformitate cu cadrul legal și standardele Uniunii Europene. Al doilea scop important este sprijinirea schimbului legal de date cu caracter personal între statele membre UE și Republica Moldova dincolo de luna mai 2018, când în statele membre UE se va aplica direct Regulamentul general privind protecția datelor și când urmează să fie transpusă în legislația națională Directiva 2016/680.

Obiectivul Proiectului Twinning este triplu:

•    armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova în domeniul protecției datelor cu cadrul și standardele legale ale Uniunii Europene
•    consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
•    creșterea gradului de sensibilizare a legislației privind protecția datelor între persoanele vizate, controlorii de date și procesatorii de date.

Proiectul este o contribuție importantă la Acordul de Asociere UE-Republica Moldova și la dezvoltarea Cadrului Unic de Sprijin pentru sprijinul UE acordat Republicii Moldova (2014-2017)

Proiectul Twinning urmărește în mod direct îndeplinirea uneia dintre principalele prevederi din Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova (AA), care prevede la articolul 13 alineatul (1) că „părțile convin să coopereze pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele și standardele juridice ale UE, Consiliului Europei (CoE) și cele internaționale „. Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) abrogă și înlocuiește Directiva 95/46 / CE, ceea ce înseamnă că pentru a garanta în continuare un schimb legal de date cu caracter personal între ambele părți partea moldovenească trebuie să asigure un nivel de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile din RGPD.
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) și Ministerul Justiției al Republicii Letonia. Instituția Beneficiară este Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Proiectul a început la data de 2 octombrie 2017 și va dura 24 de luni cu un buget total de 1 milion euro.

Obiectivele strategice:

I.    Legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal armonizată cu acquis-ul comunitar, inclusiv cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și Directivei UE 2016/680 prin:

–     evaluarea legislației naționale existente privind protecția datelor cu caracter personal și asistența în elaborarea unui proiect de lege privind RGPD, care să cuprindă recomandările și concluziile experților Twinning și conforme cu cerințele RGPD și Directivei UE 2016/680
–    asistență în elaborarea și/sau armonizarea legislației secundare în vederea respectării noului proiect de lege privind protecția datelor cu caracter personal.
–    asistență în elaborarea unei serii de orientări operaționale și interne și elaborarea unei noi Strategii naționale privind protecția datelor cu caracter personal pentru perioada 2020-2022

II.    Capacitățile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ale altor părți interesate relevante în aplicarea legii privind protecția datelor cu caracter personal -consolidate
În urma unei evaluări aprofundate a necesităților și identificării principalelor domenii de interes pentru CNPDCP și alți actori:
–    asistență în elaborarea a 7 Coduri de conduită și/sau orientări pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoare specifice (sănătate, finanțe, aplicarea legii, procesul electoral, mass-media, supravegherea video și comunicarea electronică)
–    asistență în redactarea Manualelor/Procedurilor standard de operare pentru personalul CNPDCP în domeniile: (a) înregistrarea operatorului de date, (b) monitorizare și prevenire, (c) investigații, (d) petiții, (e) aprobări de transfer internațional
–    Instruiri privind: procedurile de investigare, procedurile de răspuns rapid la incidentele de securitate a datelor cu caracter personal, creșterea gradului de comunicare și sensibilizare în ceea ce privește legislația și cerințele privind protecția datelor cu caracter personal

III.    Nivelul de sensibilizare privind principiile, dispozițiile legale și implicațiile Regulamentului general privind protecția datelor în rândul persoanelor vizate (publicului larg), al operatorilor de date și al procesatorilor de date (societăți private, autorități centrale și locale) este sporit prin sprijin în:

–    studiul de impact al RGPD pentru companiile din sectorul privat
–    crearea și desfășurarea unei anchete ex-post cu privire la percepția dreptului la protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova
–    dezvoltarea unui plan de acțiune de comunicare și sensibilizare pentru CNPDCP, care să folosească și diverse mijloace media (radio, TV, internet și presa scrisă)
–    conceperea și dezvoltarea materialelor educaționale și de comunicare, destinate să ajute grupurile țintă să se adapteze cerințelor stabilite în RGPD și Directiva UE 2016/680
–    modernizarea paginii web CNPDCP (de exemplu, spoturi video sectoriale, traininguri live și crearea unui buletin periodic pentru o audiență externă CNPDCP)
–    sesiuni de formare pentru controlorii de date și alt personal relevant al companiilor din sectorul privat
Pentru mai multe informații despre Regulamentul UE privind protecția generală a datelor, vizitați:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

DOCUMENTE ELABORATE DE TWINNING

        1. Concluzii privind sondajul pentru instituțiile de drept

        2. Concluzii privind sondajul pentru instituțiile care sunt operatori de sisteme  informaționale

        3.Concluzii privind sondajul pentru Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

        4. Concluzii privind sondajul pentru Parlamentul Republicii Moldova.

        5. Concluzii privind sondajele pentru Asociația Presei Independente, Centrul Jurnalismului Independent, Consiliul Presei, Promo-Lex