img mobile menu img close mobile menu

Informarea subiectului de date

Noţiuni principale

date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;

terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;

consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc.

*************************************************************

1. Conceptul de „date cu caracter personal”

Date cu caracter personal sînt informaţii despre Dumneavoastră. Acestea pot fi numele Dumneavoastră, adresa sau numărul de telefon. De asemenea, munca pe care o îndepliniţi, bunurile pe care le cumpăraţi, instituţia unde aţi mers la şcoală sau starea sănătăţii. Altfel spus, orice informaţie despre o persoană identificată sau identificabilă.

Noi toţi furnizăm datele personale diverselor organizaţii şi autorităţi. De exemplu, oferim datele noastre de pe cardul de credit atunci cînd facem cumpărături prin internet, punem la dispoziţie informaţia cu privire la sănătate către societăţile de asigurare ori oferim informaţii personale supermarket-urilor în schimbul punctelor de loialitate ori cardurilor de reduceri.

2. De ce este important să gestionăm datele cu caracter personal?

Informaţia care Vă vizează este valoroasă, deci ar trebui să o trataţi ca pe orice alt element de valoare, inclusiv proprietate.

Infractorii pot folosi datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru a deschide conturi bancare, a efectua operaţiuni de spălare a banilor, a beneficia de carduri de credit şi a obţine beneficii publice din numele şi pe seama Dumneavoastră.
În fiecare zi, oferiţi date cu caracter personal într-un fel sau altul. Deşi, în cele mai multe cazuri aceasta Vă aduce beneficii cum ar fi o mai bună îngrijire medicală sau reasigurare financiară, uneori, însă, pot provoca probleme. Dacă datele cu caracter personal sînt incorecte, inadecvate sau neactualizate, aceasta ar putea conduce ca să Vă fie refuzat pe nedrept obţinerea unui loc de muncă, unei locuinţe, beneficiilor, creditelor, unui loc de studii sau chiar perfectarea paşaportului.

În concluzie, trebuie să chibzuiţi bine înainte de a furniza datele cu caracter personal care Vă vizează. Întotdeauna întrebaţi de ce organizaţia/autoritatea solicită informaţia, de ce o solicită anume într-un anumit volum, pentru ce sînt necesare anumite date cu caracter personal, cum ar fi de exemplu: starea civilă, informaţia despre copii, informaţia despre participarea la scrutinele electorale, despre starea sănătăţii sau cazierul judiciar.

3. Cum puteţi proteja datele Dumneavoastră cu caracter personal?

Aflaţi cît de corectă este atitudinea Dumneavoastră vis-a-vis de necesitatea protejării datelor cu caracter personal care Vă vizează şi urmaţi unele etape simple pentru a le proteja.

• păstraţi documentele ce furnizează orice detalii cu caracter personal într-un loc sigur;
• distrugeţi toate documentele şi copiile acestora care conţin detalii personale înainte de a le arunca;
• adresaţi-Vă Oficiului Poştal pentru recomandări privind costul expedierii poştale securizate, dacă doriţi să expediaţi documente ce conţin date cu caracter personal;
• limitaţi numărul documentelor care conţin detalii personale pe care le purtaţi cu Dumneavoastră zi cu zi;
• verificaţi extrasul de cont al cardului Dumneavoastră bancar şi de credit cu atenţie pentru identificarea tranzacţiilor necunoscute sau dubioase;
• utilizaţi diferite parole şi coduri PIN pentru diferite conturi;
• fiţi atenţi atunci cînd utilizaţi un computer public pentru a accesa informaţiile ce Vă privesc;
• mereu înlăturaţi detaliile cu caracter personal de pe ecran şi debifaţi opţiunea „memorează parola”;
• modificaţi parolele la intervale cît mai scurte de timp şi păstraţi confidenţialitatea acestora;
• verificaţi fişierul Dumneavoastră de credit în mod regulat pentru orice aplicaţii suspecte;
• întotdeauna gîndiţi-Vă cui şi cu cine împărtăşiţi datele cu caracter personal şi de ce aceştia ar avea nevoie de ele.

Nu vă fie frică să întrebaţi;
• protejaţi-Vă computerul de acasă cu soft-uri anti-virus, firewall şi anti-spam înainte de a accesa on-line;
• cînd schimbaţi adresa Dumneavoastră de domiciliu, redirecţionaţi toată poşta personală şi informaţi banca Dumneavoastră, întreprinderile care Vă prestează diferite servicii şi alte organizaţii cu care aveţi contacte, despre noua adresă;
• solicitaţi ca corespondenţa cu băncile, companiile de telefonie sau întreprinderile care Vă prestează servicii să fie transmisă în plicuri, pentru a asigura confidenţialitatea conţinutului;
• nu „împrumutaţi” altor persoane cardurile de reduceri, deoarece pe bonurile cumpărătorului se indică informaţia cu caracter personal cu privire la deţinătorul de card.

4. Accesul la informaţie

Orice persoană are dreptul de a obţine de la operator, la cerere, fără întîrziere şi în mod gratuit informaţie privind:
• confirmarea faptului că datele care îl privesc sînt sau nu sînt prelucrate de acesta, de asemenea informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt dezvăluite datele;
• comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date;
• informaţii privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
• informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru subiectul acestor date;
• informaţii privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal.

5. Informaţia corectă

Dacă credeţi că datele personale ale Dumneavoastră prelucrate de o anumită autoritate/instituţie sînt incorecte aveţi dreptul de a obţine de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit:
• rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal;
• notificarea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile de rectificare, actualizare, blocare sau ştergere a datelor cu caracter personal, exceptînd cazurile cînd această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru a beneficia de acest drept, trebuie să adresaţi o cerere în formă scrisă, în care să specificaţi ce consideraţi incorect cu referire la datele care Vă vizează.

Nu există nici o formă particulară de expresii necesare a fi utilizate în momentul redactării cererii, condiţia este să fie clar cine sînteţi şi ce date cu caracter personal sînt greşite şi ce ar trebui de întreprins pentru a le corecta.

Păstraţi o copie a scrisorii şi răspunsurile pe care le primiţi. În cazul în care nu sînteţi de acord cu decizia adoptată de acea entitate, puteţi să Vă adresaţi Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Centrul), ori în instanţele de judecată.

6. Despre ce şi în ce condiţii trebuie să fiţi informat fără a depune cerere?

I. În cazul în care datele cu caracter personal sînt colectate direct de la Dumneavoastră, operatorul sau persoana împuternicită de către operator trebuie să Vă informeze despre:
• identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
• scopul prelucrării datelor colectate;
• informaţii suplimentare (precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde).

Excepţie de la cele menţionate sînt cazurile în care Dumneavoastră cunoaşteţi deja informaţia respectivă.

II. În cazul în care datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la Dumneavoastră, operatorul sau persoana împuternicită de către operator trebuie, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai tîrziu în momentul primei dezvăluiri, să Vă informeze despre categoriile de date care urmează a fi colectate sau dezvăluite, precum şi informaţiile indicate în I. caz, cu excepţia informaţiei dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde.

Excepţie de la cele menţionate sînt cazurile în care:
• Dumneavoastră cunoaşteţi deja informaţia respectivă;
• prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;
• furnizarea informaţiilor este imposibilă sau implică un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de legislaţie.

7. Posibilitatea de a Vă exprima opoziţia

Aveţi dreptul să Vă opuneţi în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime, ca datele cu caracter personal care Vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.

De asemenea, puteţi să Vă opuneţi în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care Vă vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială (marketing direct, scrisori electronice nedorite, apeluri de vînzări sau scrisori electronice şi mesaje de text-spam). Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să Vă informeze despre dreptul de a Vă opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terţi a datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

În aceste cazuri, Veţi adresa o cerere în formă scrisă către autoritatea/entitatea respectivă, cu posibilitatea de a contesta răspunsul primit, la Centru sau în instanţa de judecată.

8. Decizii luate ca rezultat al prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal

În calitate de subiect de date cu caracter personal aveţi dreptul de a nu fi supus unei decizii care să producă efecte juridice asupra Dumneavoastră ori să Vă afecteze în mod semnificativ şi care să fie întemeiată numai pe prelucrarea automatizată a datelor, destinată să evalueze anumite aspecte ale personalităţii Dumneavoastră, cum ar fi: competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.

9. Ce puteţi face pentru a stopa acest tip de prelucrare?

Nu puteţi obiecta cu privire la toate operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care presupun luarea deciziilor automatizate. Astfel, nu aveţi dreptul să Vă opuneţi asupra unei decizii automatizate în cazul în care:
• decizia este autorizată de o lege care stabileşte măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal sau
• decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută..

10. Colectarea datelor cu caracter personal care Vă vizează

Entităţile publice sau private care colectează, deţin şi prelucrează informaţiile cu caracter personal care Vă vizează, trebuie să le folosească în mod corect, să păstreze confidenţialitatea şi securitatea prelucrării acestora, să se asigure că informaţiile sînt exacte şi să le actualizeze regulat. Aveţi dreptul să cereţi acest lucru de la ei.

Luaţi aminte că prelucrarea datelor cu caracter personal ce Vă vizează, de regulă, trebuie să se efectueze cu consimţămîntul Dumneavoastră.

Nu se va cere consimţămîntul în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru1:
• executarea unui contract la care sînteţi parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea Dumneavoastră;
• îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
• protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii Dumneavoastră;
• executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;
• realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu Vă prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale;
• scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

1 Legea privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133  din 8 iulie 2011, art. 5 alin. (5)

11.  Care sînt alte excepţii?

Este interzisă colectarea şi prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal care Vă vizează (adică a celor care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale), excepţie făcînd doar cazurile în care2:
• Vaţi dat consimţămîntul (în cazul incapacităţii de exerciţiu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obţinerea consimţămîntului în formă scrisă al reprezentantului lui legal);
• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sau drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevăzute de lege şi ţinîndu-se cont de faptul că o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor cu caracter personal prelucrate în acest scop poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens;
• prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii Dumneavoastră ori a altei persoane, în cazul în care Vă aflaţi în incapacitate fizică sau juridică de Vă da consimţămîntul;
• prelucrarea este efectuată în contextul activităţilor legitime de către asociaţii obşteşti, partide şi alte organizaţii social-politice, de către sindicate, asociaţii de patronat, organizaţii filozofice sau religioase, organizaţii cooperatiste necomerciale, cu condiţia ca sînteţi membru al acestora sau sînteţi în contact permanent în legătură cu scopurile lor şi cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite terţilor fără consimţămîntul Dumneavoastră;
• prelucrarea se referă la date pe care le-aţi făcut publice în mod voluntar şi manifest;
• prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Dumneavoastră în justiţie;
• prelucrarea este necesară în scopul asigurării securităţii statului, cu condiţia ca aceasta să se efectueze cu respectarea drepturilor Dumneavoastră şi a celorlalte garanţii prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133  din 8 iulie 2011, art. 6 alin. (1)

12.  Ce este o informaţie despre prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează?

Informaţia despre prelucrarea datelor cu caracter personal ce Vă vizează este o declaraţie, care, în esenţă, Vă spune cine colectează informaţii despre Dumneavoastră, precum şi care este scopul prelucrării ulterioare al acestora.
Aceste informaţii prind o serie de forme, de exemplu: un anunţ pe un site sau un script (document) de citire prin telefon.
De fapt, informaţia trebuie să fie întocmită într-un limbaj clar, să fie veridică şi să conţină:
• identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
• scopul prelucrării datelor colectate;
• informaţii suplimentare (precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde).

13.  De ce sînt transmise datele cu caracter personal care vă vizează terţilor sau altor entităţi?

Acest lucru se face pentru mai multe motive. De exemplu:
• Centrul medical unde subiectul datelor cu caracter personal fost supus intervenţiei chirurgicale, transmite informaţia medicului de familie, astfel încît pacientul să poată fi tratat în mod corespunzător, după ce a fost externat;
• un profesor, asistent social ori asistent medical transmite informaţiile despre un copil, ţinînd cont de interesele şi necesităţile copilului;
• o autoritate publică locală transmite informaţiile Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru soluţionarea cererilor solicitanţilor;
• poliţia şi o autoritate publică locală fac schimb de informaţii pentru a asigura ordinea publică din zonă; sau
• băncile transmit informaţia Birourilor istoriilor de credit pentru a actualiza situaţia financiară a subiectului de date cu caracter personal, atunci cînd acesta aplică pentru un credit, etc.

Transmiterea informaţiilor are loc, de obicei, în cazul în care prestarea unui serviciu implică o serie de entităţi diferite, spre exemplu în momentul angajării în serviciu.

14.  Trebuie să daţi acordul pentru transmiterea datelor cu caracter personal care vă vizează?

Transmiterea informaţiei poate avea loc şi fără consimţămîntul Dumneavoastră, cu condiţia ca operaţiunea să fie rezonabilă şi previzibilă. Cu toate acestea, trebuie să fie clar ce informaţie este transmisă şi cine este destinatarul.

Acest lucru ar putea fi în cazul în care informaţia despre procesul de transmitere ar fi de natură, spre exemplu, să aducă prejudicii unei anchete penale.
În cazul în care entităţile/autorităţile doresc să transmită date cu caracter personal care Vă vizează, acestea cel mai probabil vor avea nevoie de acordul Dumneavoastră, cum ar fi în cazurile transmiterii informaţiei în adresa Birourilor istoriilor de credit.

Dacă vi se cere să consimţiţi transmiterea informaţiilor care Vă vizează, trebuie să aveţi o alegere veritabilă şi liberă.

15.  Ce trebuie să faceţi dacă sînteţi deranjat de transmiterea informaţiei ce vă vizează?

Primul lucru ce trebuie făcut este să contactaţi autoritatea/entitatea care credeţi că este sursa transmiterii datelor cu caracter personal care Vă vizează. Aceasta ar trebui să Vă răspundă dacă a transmis informaţii cu caracter personal despre Dumneavoastră. Dacă este aşa, atunci, în măsură necesară trebuie, să Vă comunice ce informaţii sînt acestea, cui au fost transmise şi cu ce scop.
Calitatea informaţiilor transmise este importantă. De exemplu, informaţia trebuie să fie corectă şi actualizată. Dacă aveţi îndoieli cu privire la calitatea informaţiilor transmise, sau dacă aveţi orice alte motive de îngrijorare, trebuie să cooperaţi cu Centrul.

16.  Cunoşteţi-vă dreptul la viaţa privată şi protecţia datelor cu caracter personal

Cu cît mai mult veţi cunoaşte despre drepturile pe care le aveți în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, cu atît mai uşor va fi  să Vă asiguraţi garanţiile pentru viaţa privată.

Pentru mai multe informaţii despre drepturile Dumneavoastră, vizitaţi pagina noastră oficială: www.datepersonale.md sau apelaţi la telefonul de încredere: +37322 820-807.