Transferul de date personale

Articolul 32. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal – Legea 133 privind protecția datelor cu caracter personal

(1) Prezentul articol se aplică în cazul transmiterii către un alt stat, pe orice suport sau mijloc, a datelor cu caracter personal care constituie obiectul prelucrărilor sau care sînt colectate în scopul de a fi supuse prelucrării.
(2) Datele cu caracter personal destinate transmiterii către un alt stat sînt protejate în conformitate cu prezenta lege.
(3) Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau care urmează să fie prelucrate după transmitere poate avea loc doar cu autorizarea Centrului, în modul stabilit de lege, şi doar în cazul în care statul de destinaţie asigură un nivel adecvat de protecţie a drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal şi a datelor destinate transmiterii.
(4) Nivelul de protecţie se stabileşte de Centru ţinîndu-se cont de condiţiile în care se realizează transmiterea datelor cu caracter personal, în special de natura acestora, de scopul şi durata prelucrării sau prelucrărilor propuse, de statul de destinaţie, de legislaţia acestuia, precum şi de normele profesionale şi măsurile de securitate respectate în statul de destinaţie.
(5) În cazul în care constată că nivelul de protecţie oferit de statul de destinaţie este nesatisfăcător, Centrul va dispune interzicerea transmiterii datelor.
(6) Centrul poate autoriza, în modul stabilit de lege, transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legislaţia Republicii Moldova dacă operatorul oferă garanţii suficiente cu privire la protecţia şi exercitarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal, care sînt stabilite prin contracte încheiate între operatori şi persoanele fizice sau juridice prin dispoziţia cărora se efectuează transferul.
(7) Prevederile alin. (3)–(6) nu se aplică în cazul în care transferul datelor cu caracter personal se face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui tratat internaţional ratificat de Republica Moldova, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii sau investigării infracţiunilor. Legea specială sau tratatul internaţional trebuie să conţină garanţii privind protecţia drepturilor subiectului datelor cu caracter personal.
(8) Prevederile alin. (1)–(6) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceste date au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a acestuia ori de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat.
(9) Transmiterea datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecţie poate avea loc numai:
a) cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal;
b) în cazul necesităţii de a încheia ori executa un acord sau contract între subiectul datelor cu caracter personal şi operator ori între operator şi o persoană terţă în interesul subiectului datelor cu caracter personal;
c) dacă aceasta este necesară pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau sănătatea subiectului datelor cu caracter personal;
d) dacă aceasta se efectuează dintr-un registru destinat informării publicului larg şi deschis spre consultare publicului sau oricărei persoane care demonstrează un interes legitim, în măsura în care se întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru consultare în cazurile particulare;
e) cînd aceasta este necesară pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea naţională, securitatea statului sau ordinea publică, pentru buna desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi numai pentru perioada necesară realizării acestui scop.

Decizia CNPDCP din anul 2015 cu privire la stabilirea cazurilor în care nu este necesară autorizarea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal