img mobile menu img close mobile menu

Transferul de date personale

Articolul 32. Transmiterea transfrontalieră şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal – Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

(1) Prezentul articol se aplică în cazul transmiterii către un alt stat a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

(2) Transmiterea datelor cu caracter personal se permite şi se realizează, ţinând cont de principiul liberei circulaţii a datelor, către:

a) statele membre ale Spaţiului Economic European;

b) statele care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.

(3) Centrul aprobă, prin decizie, lista statelor care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor, luând în considerare: tratatele internaţionale în materie de protecţie a datelor cu caracter personal la care fac parte; existenţa şi compatibilitatea legislaţiei privind protecţia datelor; competenţele şi cooperarea cu organul de supraveghere a prelucrării datelor, precum şi alte aspecte importante privind regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal. Centrul ţine cont de deciziile adoptate de Comisia Europeană privind statele care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.

(4) Lista statelor care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Centrului.

(5) Transmiterea datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecţie poate avea loc:

a) dacă prelucrarea are loc în temeiul unui acord sau tratat semnat între Republica Moldova şi ţara de destinaţie;

b) cu consimţământul subiectului datelor cu caracter personal, cu informarea asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru subiectul de date ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate;

c) în cazul necesităţii de a încheia ori executa un acord sau contract între subiectul datelor cu caracter personal şi operator ori între operator şi o persoană terţă în interesul subiectului datelor cu caracter personal;

d) dacă aceasta este necesară pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau sănătatea subiectului datelor cu caracter personal;

e) dacă sunt urmărite scopuri jurnalistice, artistice, ştiinţifice, literare sau de arhivare în interes public;

f) către alte companii ori organizaţii din acelaşi grup cu operatorul de date, cu condiţia respectării regulilor corporatiste obligatorii, aprobate de statele indicate la alin.(2) lit.a), sau a celor aprobate de Centru;

g) dacă aceasta este necesară pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea naţională, securitatea statului sau ordinea publică, pentru buna desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi numai pentru perioada necesară realizării acestui scop;

h) dacă transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, indiferent dacă este în contextul unei proceduri judiciare ori în contextul unei proceduri administrative sau extrajudiciare, inclusiv în cadrul procedurilor în faţa autorităţilor de reglementare;

i) dacă prelucrarea are loc în temeiul contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, elaborat şi aprobat de Centru, încheiat de către operatorul de date.

[Art.32 în redacţia Legii nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]