img mobile menu img close mobile menu

Informarea subiectului datelor cu caracter personal

(1) În cazul în care datele cu caracter personal sînt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să-i furnizeze următoarele informaţii, exceptînd cazul în care acesta deţine deja informaţiile respective:

1) identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;

2) scopul prelucrării datelor colectate;

3) informaţii suplimentare, precum:

a) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

b) existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate;

c) dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai tîrziu în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze subiectului datelor cu caracter personal informaţia privind categoriile de date care urmează a fi colectate sau dezvăluite, precum şi informaţiile indicate la alin.(1), cu excepţia pct.3) lit.c).

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care:

a) subiectul datelor cu caracter personal deţine informaţiile respective;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;

c) furnizarea informaţiilor este imposibilă sau implică un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

d) înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de legislaţie.