img mobile menu img close mobile menu

Politica de securitate

 

 

„Politica de securitate”

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

– CNPDCP –

 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, cu sediu în str. Serghei Lazo nr. 48, mun. Chișinău, MD-2004, tel. +373 22 820 801, fax: +373 22 820 810, website: www.datepersonale.md, email: centru@datepersonale.md, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte normative din domeniu.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal personal, Legea nr. 182 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia  Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită  şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal) şi europeană (Conventia Consiliul Europei nr. 108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal), CNPDCP are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter  personal care îi sunt furnizate.

CNPDCP prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniu, în calitate de operator, prin intermediul direcțiilor/serviciilor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • asigurarea relațiilor cu  publicul/examinarea adresărilor din de punctele de vedere ale autorității la solicitările subiecților de date și operatorilor de date.
 • întocmirea actelor procedurale și depunerea lor în instanța de judecată. Reprezentarea intereselor Centrului.
 • organizarea/derularea evenimentelor.
 • soluționarea plângerilor.
 • înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal.
 • înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal și notificarea sistemelor de evidență gestionate.
 • închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal, CNPDCP prin direcții/servicii din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (CNPDCP), conform art. 5 alin. 5 lit. a),b) și d) din Legea nr. 133/2011.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, CNPDCP  va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 133/2011.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de direcțiile/serviciile din cadrul CNPDCP sunt următoarele:

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a CNPDCP este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date cu caracter personal (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul direcțiilor/serviciilor din cadrul CNPDCP sunt următoarele:

      Pentru asigurarea relațiilor cu  publicul/examinarea adresărilor din de punctele de vedere ale autorității la solicitările subiecților de date și operatorilor de date.

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

 • IDNP,
 • categorii speciale de date cu caracter personal.

    

Pentru întocmirea actelor procedurale și depunerea lor în instanța de judecată. Reprezentarea intereselor Centrului.

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

 

  Pentru organizarea/derularea evenimentelor.

 • nume, prenume,
 • funcție, profesie
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

     Pentru înregistrarea în calitate de oparatori de date cu caracter personal și notificarea sistemelor gestionate:

 • numele, prenumele, patronimicul
 • sexul
 • data și locul nașterii
 • semnătura
 • IDNP
 • cetățenia
 • loc de muncă
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru înregistrarea și  soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru soluționarea plângerilor:

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea părților
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor direcțiilor/serviciilor din cadrul CNPDCP, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

CNPDCP prin direcțiile/serviciile colectează date cu caracter personal direct de la subiecții de date cu caracter personal  sau de la persoane fizice sau juridice de drept public sau privat  (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Autorității ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, aceștia din urmă au obligația șă informeze subiecții de date cu caracter personal în conformitate cu art. 12 din Legea 133 privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Categoriile de persoane cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră  cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator (CNPDCP) şi sunt comunicate următoarelor persoane

 

 

 

, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități publice centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță, organelor din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice, organelor de urmărire penală;
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului
 • în cadrul activității de investigare/control.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către aceste persoane se face conform prevederilor legale.  

 

 

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor procedurilor întreprinse pentru susținerea activităților direcțiilor/serviciilor din cadrul CNPDCP de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționărea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și înregistrarea în calitate de operator de date și notificarea sistemelor de evidență gestionate, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din CNPDCP la adresa: centru@datepersonale.md sau în scris la sediul CNPDCP.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau în baza consimțământului

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 5 alin. (1) „prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal” sau pe art. 6 alin. (1) lit. (a) „prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu excepţia cazurilor în care subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul. În cazul subiectului datelor cu caracter personal în privința căruia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obţinerea consimţămîntului în formă scrisă al tutorelui” din Legea nr. 133/2011, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

Plângerea

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CNPDCP încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la CNPDCP, la adresa mun. Chișinău, strada Serghei Lazo 48, MD-2004.