Prezentare generală
      Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Strasbourg, 28.01.1981) prevede că fiecare Parte la Convenţie desemnează una sau mai multe autorităţi ca să-şi acorde sprijin reciproc pentru implementarea acesteia. Ulterior, Protocolul adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor cu caracter personal (Strasbourg, 08.11.2001), prevede că fiecare Parte va conferi uneia sau mai multor autorităţi responsabilitatea pentru asigurarea conformităţii cu măsurile prevăzute de legislaţia sa internă, care pun în vigoare principiile, stabilite în Capitolele 2 şi 3 ale Convenţiei (ce vizează principiile de bază pentru protecţia datelor şi fluxurile transfrontaliere de date), precum şi în acest Protocol.

      In aceeaşi ordine de idei, merită a fi menţionat că şi Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date stipulează că fiecare stat membru prevede una sau mai multe autorităţi publice să fie responsabile de supravegherea aplicării pe teritoriul său a dispoziţiilor adoptate de statele membre în temeiul prezentei directive.

      De asemenea, atît Protocolul adiţional la Convenţia nominalizată, cît şi Directiva susnumită stabilesc expres că aceste autorităţi acţionează în condiţii de independenţă deplină în exercitarea atribuţiilor cu care sînt învestite.

     În acest context, odată cu adoptarea Legii nr. 17 – XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (abrogată însă la 14 aprilie 2012, la intrarea în vigoare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal), în Republica Moldova, autoritatea responsabilă de control asupra corespunderii prelucrării datelor cu caracter personal cerinţelor prezentei legi a fost desemnat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Ulterior prin Legea nr. 182 – XVI din 10.07.2008 a fost aprobat Regulamentul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, respectiv fiind instituit organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal.

      În baza acestor legi, Centrul a obţinut statutul de autoritate publică autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice.
 
     Obiectivul Centrului este apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

    Personalul Centrului este format din funcţionari publici şi din salariaţi contractuali încadraţi prin concurs în condiţiile legii, iar în exercitarea atribuţiilor, funcţionarii au dreptul la acces liber în încăperile şi pe teritoriul deţinătorilor de date cu caracter personal, precum şi la documentele necesare, cu excepţia documentelor care conţin informaţii atribuite la secret de stat.

     În scopul acordării de consultanţă şi de asistenţă Centrului, pe lîngă acesta se creează, pe principii de voluntariat, Consiliul Consultativ, preşedintele căruia este directorul Centrului.

  Conform art. 20 al Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Centrul are următoarele atribuţii şi drepturi:
 • monitorizează respectarea legislaţiei cu privire la protecţia informaţiei şi controlează aplicarea acesteia, în special dreptul la informare, de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie;
 • autorizează prelucrările de date cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege;
 • emite instrucţiunile necesare pentru a aduce prelucrările de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentei legi, fără a atinge sfera de competenţă a altor organe;
 • oferă subiecţilor datelor cu caracter personal informaţii referitoare la drepturile lor;
 • dispune suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate cu încălcarea prevederilor prezentei legi;
 • ţine registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, ale cărui formă şi conţinut se aprobă de Guvern; registrul este public, cu excepţia informaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. l);
 • emite ordine în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi formulare tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
 • primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • efectuează controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal conform  unui regulament pe care îl elaborează şi îl aprobă;
 • face propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal;
 • cooperează cu autorităţile publice, cu mijloacele de informare în masă, cu asociaţiile obşteşti şi cu instituţiile similare din străinătate;
 • centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate a autorităţilor publice privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • sesizează organele de drept în cazul existenţei unor indicii privind săvîrşirea infracţiunilor legate de încălcarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal;
 • constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform Codului contravenţional al Republicii Moldova;
 • informează autorităţile publice despre situaţia din domeniul protecţiei drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal, de asemenea răspunde la demersurile şi interpelările acestora;
 • efectuează controlul îndeplinirii Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţonale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern;
 • informează periodic instituţiile şi societatea despre activitatea sa, despre problemele şi preocupările prioritare în domeniul protecţiei drepturilor persoanei;
 • acordă asistenţă şi execută cereri de asistenţă privind punerea în practică a Convenţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege;
 • solicită şi primeşte gratuit de la persoane fizice sau persoane juridice de drept public şi de drept privat informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
 • obţine de la operatori suportul şi informaţiile necesare executării atribuţiilor sale;
 • atrage specialişti şi experţi din domenii care necesită cunoştinţe speciale pentru participarea la procesul de verificare prealabilă şi de control al legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal şi încheie cu ei acorduri de confidenţialitate;
 • cere de la operatori rectificarea, blocarea sau distrugerea datelor cu caracter personal neveridice sau obţinute ilicit.

      Centrul este condus de un director, care este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea, după caz, a Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a cel puţin 15 deputaţi, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită poate ocupa funcţia de director nu mai mult de două mandate consecutive.

     În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de un adjunct, care este numit în funcţie de Parlament, la propunerea directorului Centrului, pentru un mandat de 5 ani. În absenţa directorului Centrului, directorul adjunct îndeplineşte temporar atribuţiile acestuia.

      Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 233 din 13.11.2008, a fost numit în funcţia de director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, domnul Vitalie PANIŞ, iar prin Hotărîrea Parlamentului nr. 08 din 03.02.2009, a fost numit în funcţia de director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, domnul Vasile FOLTEA.

      Sediul permanent al Centrului se află în municipiul Chişinău, str. Serghei Lazo, 48.


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196171